Przeczytaj by nie zostać oszukanym przy zakupie szczenięcia rasowego !!!

* zwróć uwagę na oznakowanie stron internetowych hodowli znakami:
W tak oznaczonych hodowlach możesz kupić prawdziwie rasowe szczenię
Pytaj ZAWSZE o przynależność danej hodowli do Związku Kynologicznego w Polsce.To JEDYNA organizacja kynologiczna działająca w naszym kraju od 1938r.
uznawana przez Międzynarodową Federację Kynologiczną (FCI)
z prawem do wydawania rodowodów !
Nie daj się oszukać podobnie brzmiącymi nazwami innych pseudo-organizacji.
* oszustwa te są wynikiem niedopracowanej ustawy, która weszła w życie z dniem 01.01.2012, i której luki prawne wykorzystują pseudo-hodowcy.
Tylko rodowód Związku Kynologicznego w Polsce (skrót: ZKwP)
gwarantuje Ci zakupienie szczenięcia czystej rasy !
__________________________________________________________
Czytaj więcej poniżej
__________________________________________________________
Zmiany w ustawie "o ochronie zwierząt" od dnia 01.01.2012 brzmią następująco:
Art. 10a. 1.
1. Zabrania się:
1/ wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach
2/ prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych
3/ wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu i hodowli
2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych
3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
4. Zakaz, o którym mowa w ust.3 nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.
5. Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt.3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt, oraz organizacji społecznych których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
6. Zakaz, o którym mowa w ust.2, nie dotyczy hodowli zwierząt, zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.
Art. 10b. 1.
1. Zabrania się nabywania:
1/ zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2/ psów i kotów poza miejscami ich chowu i hodowli;
2. Zakaz, o którym mowa w ust.1.pkt.2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt, oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
________________________________________________________
Niniejsza ustawa zamknęła możliwość rozmnażania psów m.in. w pseudo-hodowlach oraz sprzedawania ich na targowiskach, jarmarkach i giełdach.
Sytuacja taka spowodowała, że ludzie trudniący się do tej pory rozmnażaniem psów - mieszańców stworzyli własne organizacje gdzie rejestrują swoje psy i sami sobie potwierdzają rasowość, wystawiając rodowód z pokoleniami NN (nieznane). Taki rodowód nie gwarantuje rasowości psa, gdyż przodkowie nie są znani. Babką, dziadkiem, pradziadkiem psa równie dobrze może być mieszaniec innej rasy lub nawet zwykły kundel. Tylko rodowody zapisywane przez dziesiątki i setki lat dają gwarancję rasy.  Znani i kontrolowani tu są przodkowie i dobierani ściśle według wzorca rasy , po selekcji. Wzorzec rasy zatwierdza światowa organizacja FCI, która patronuje pracę hodowlaną nad kształtowaniem
i doskonaleniem danej rasy według wzorca rasy (szablonu).
FCI ma wiele swoich organizacji na całym świecie, w tym tylko jedną w Polsce i jest nią: Związek Kynologiczny w Polsce - w skrócie ZKwP.
W hodowlach należących do ZKwP można nabyć w pełni rasowe - rodowodowe szczenię, wyhodowane zgodnie  z wytycznymi FCI i regulaminem ZKwP, który przedkłada dobro RASY i zwierząt nad interes samej hodowli.
_________________________________________________________
Definicja hodowli :
Hodowla polega na planowym i świadomym działaniu człowieka, w stworzonych optymalnych dla danego gatunku warunkach, mającym na celu poprawę populacji genetycznej zwierząt, na doskonaleniu cech dziedziczonych, tak by potomstwo było lepsze od pokolenia rodzicielskiego (z eksterieru, charakteru i zdrowia), z zachowaniem odpowiedniej systematycznej selekcji.
Cel ten nie jest łatwy do osiągnięcia i wymaga lat pracy, które zapisane są w rodowodach psów. Rodowód powinien wskazywać min. 4 pokolenia do tyłu, przodkowie muszą być znani. Osobniki wybrane do hodowli po selekcji ( w przypadku psa rasowego są to m.in. wystawy i przegląd hodowlany) jako najbardziej  cenne pod względem wartości hodowlanej należy dobrać do kojarzenia tak, aby można było uzyskać u potomstwa postęp hodowlany tj aby następne pokolenie było lepsze od poprzedniego, pozbawione cech ujemnych a obdarzone cechami najlepszymi dla danej rasy i gatunku, odpowiadające dokładnie WZORCOWI RASY (wzorzec Jack Russell Terriera)
Celem pracy hodowlanej jest dalsze doskonalenie pokoleń pod względem genetycznym by zasoby genetyczne dla kolejnych pokoleń były coraz stabilniejsze i lepsze, pozbawione wad i cech nie wskazanych dla danej RASY.
Wczytywanie nie powiodło się
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW